0.9.11 /

Zeeland combineert belangen Waterdunen is veiligheid,
natuur en recreatie inéén
(en andere praktijkverhalen)

Zorgdragen voor een waardevolle natuur

Uitvoering van natuurbeleid is sinds 2014 ook formeel een taak van de provincie. Een logische taak: de realisatie ervan vraagt immers om een gebiedsgerichte aanpak waarbij tal van partijen en bewoners van – vaak verschillende - gemeenten betrokken zijn. En waarbij zo mogelijk verschillende maatschappelijke opgaven worden gecombineerd. Zo kunnen maatregelen voor recreatie of waterveiligheid goed samengaan met een verbetering van de natuurkwaliteit.

Waarde van natuur

De tijd dat natuurbeleid puur gericht was op beschermen en behouden ligt inmiddels achter ons. Meer en meer ontdekken we de maatschappelijke en economische waarde die natuur heeft. Een beleefbare en diverse natuur draagt bij aan de vitaliteit van het landelijke gebied. Daarom maken we steeds meer de koppeling tussen natuur, veiligheid, beleefbaarheid van de natuur en economische belangen. Zeker voor een vitaal landelijk gebied is een goed evenwicht tussen natuur en economie belangrijk.

Waterdunen in Zeeland

De komende jaren werken vijf partijen samen aan de volgende projecten:

  • 400 recreatieverblijven (op 40 hectare) in nieuwe duinen en schorren
  • een duincamping met 300 plaatsen (op 14 hectare)
  • een hotel
  • een boulevard met kleinschalige horeca en detailhandel
  • 250 hectare toegankelijke getijdengebied (slikken en schorren) en recreatienatuur
  • bijbehorende aanpassingen van de wegen, paden en parkeervoorzieningen

Waarom provincies zich met natuur bezighouden

De opgave voor provincies is om voorop te gaan in de vormgeving en uitvoering van het natuurbeleid. Dat doen zij via een gebiedsgerichte aanpak en in nauw overleg met betrokkenen en belangenbehartigers. Provincies hebben de regie, maar de uitvoering zélf wordt zoveel mogelijk aan anderen overgelaten. Hiervoor kunnen provincies naast instrumenten als subsidie, grondverwerving en de planologische en wettelijke bescherming ook de diverse financieringsvormen inzetten.

Natuur strekt zich vaak over grenzen van regio en landen uit en natuurbeleid wordt steeds meer door Europese richtlijnen bepaald. De opgave vereist dan ook veel nauwe samenwerking met andere provincies en andere landen. Bekijk hiernaast wat provincies allemaal doen op het gebied van natuurbeheer.

Betrokken partijen

Recreatieondernemer Molecaten, eigenaar van een kustcamping, was initiatiefnemer van het project Waterdunen. Mede-initiatiefnemer Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) was op zoek naar een gebied voor grootschalige zilte natuurontwikkeling. Ook de gemeente Sluis raakte bij het project betrokken vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening. Het waterschap Scheldestromen is met name verantwoordelijk voor de uitvoering van het kustversterkingsdeel. De provincie Zeeland – de vijfde partij in de samenwerking – is trekker van het project.

“De kracht van Waterdunen is dat we met alle partijen gezamenlijk optrekken. Allemaal geloven we erin.”
Arno Boomert
Vertegenwoordiger Molecaten in Zeeuws-Vlaanderen
en initiatiefnemer van Waterdunen

Arno Boomert, vertegenwoordiger Molecaten in Zeeuws-Vlaanderen en initiatiefnemer van Waterdunen: “Eind jaren negentig zocht ik naar nieuwe manieren van toekomstgericht ondernemen. Ik wilde de toeristische waarde van natuur beter benutten. Toen bleek dat mijn camping moest wijken vanwege de kustversterking, heb ik daar een positieve draai aan gegeven door het initiatief te nemen voor Waterdunen. De kracht van Waterdunen is dat we met alle partijen gezamenlijk optrekken. Het probleem van een van de partijen is het probleem van allen. Allemaal geloven we erin.”
“Als inwoner van Zeeuws-Vlaanderen én als vertegenwoordiger van Molecaten verwacht ik heel veel van het project. De provincie krijgt een unieke kwaliteitsimpuls door de hoogwaardige natuur. Je moet hier geen Scheveningen bouwen, maar de kracht van het gebied benutten: het open karakter, de rust, zon, zee en strand. Back to the roots, met de voeten in het slik en de schorren. Voor zon en zee komen mensen maar twee maanden per jaar. Straks kun je hier het hele jaar terecht, dat geeft extra toeristische waarde aan dit project.”

Rol van de provincie

De projectleiding van Waterdunen is sinds 2007 in handen van Lies Dekker van de provincie Zeeland. “We werken nauw samen met alle partijen, maar in principe staat de provincie aan de lat. Dat geldt dan vooral voor de ontwikkeling van natuur en recreatie. We hebben zelfs de planologische procedure en de grondverwerving gedaan. We zitten dus niet alleen in een regisseursrol, maar zijn eigenlijk ook de producer. Dat is wel bijzonder; dit is het eerste project voor gebiedsontwikkeling in Zeeland waarbij dat het geval is.”

Nauwe samenhang

Bijzonder aan het project Waterdunen is de nauwe samenhang tussen kustversterking, economische groei en natuurontwikkeling. Dekker: “Kustversterking is natuurlijk erg belangrijk vanuit het oogpunt van veiligheid. Daarnaast willen we het gebied een impuls geven. De regio moet het vooral hebben van recreatie, niet van industrie of landbouw. Door te zorgen dat toeristen niet alleen in de zomer hier terechtkunnen, maar ook in het voor- en najaar, verleng je het seizoen.” Die toeristen komen dan niet alleen voor het strand, maar ook


voor de natuur. “We ontwikkelen een belangrijk foerageergebied voor kustvogels. Breskens is voor hen een belangrijk landingspunt. Ook komen er broedeilanden. En we streven naar zilte teelten zoals zeekraal, mossels of oesters. We verwachten dat de getijdennatuur een belangrijke trekpleister wordt.”

Planning

In 2012 is gestart met de aanleg van het eerste deel: de dijkverzwaring rond ‘t Killetje, waarin de getijdenduiker is opgenomen. Die is inmiddels bijna klaar. Inmiddels wordt gewerkt aan de duinaanleg voor verdere kustversterking en aan natuurontwikkeling. Grondwerken en inrichtingswerken zullen naar verwachting twee jaar in beslag nemen. Dekker: “Alle partijen zijn van elkaar afhankelijk. De verblijfsrecreatie kan natuurlijk pas gebouwd worden als alles klaar is. Jammer, daar zouden we het liefst gelijk mee beginnen vanwege de economische impuls. We hebben, afgezien van de kustversterking, geen harde deadlines gesteld, maar in 2020 moet er toch wel een geweldig nieuw gebied liggen.”

Omgaan met weerstand

Niet iedereen in Zeeland was direct enthousiast over Waterdunen. Met name het plan om goede landbouwgrond om te zetten in natuur, zoute natuur nog wel, viel niet in goede aarde. Dekker: “De weerstand was begrijpelijk, gezien de grootschalige ingreep in het door velen gewaardeerde landschap. Ik had soms echt het gevoel dat ik het plan ‘door de strot moest duwen’ bij de regio. Dat zie je natuurlijk liever anders. Maar vanwege de overtuiging dat dit plan écht een verbetering zou zijn voor de regio en voor heel Zeeland, heeft de provincie toch doorgezet. En gelukkig maar, inmiddels is de publieke opinie veranderd. Ik krijg veel verzoeken om de werkzaamheden te mogen bekijken of een huisje te kopen op het land.”

In breder perspectief

Het project Waterdunen past binnen de doelstellingen van het gebiedsplan Natuurlijk Vitaal. Dit gebiedsplan geeft aan welke veranderingen kunnen bijdragen aan een economisch gezond, mooi en leefbaar West Zeeuws-Vlaanderen. Het stimuleren van de economie en het verbeteren van natuur, landschap, cultuurhistorie en de leef- en recreatieomgeving zijn belangrijke pijlers. Daarnaast is Waterdunen onderdeel van het project Zwakke Schakels. Hierin worden acht zwakke kustgebieden langs de Nederlandse kust versterkt.

Meer informatie:

“Ik ben erg trots op wat we tot nu toe bereikt hebben. De samenwerking tussen de vijf partijen verloopt goed. We hebben echt een gezamenlijke ambitie om hier iets bijzonders van te maken. Vooral de combinatie van de drie pijlers binnen dit project spreekt me aan: veiligheid, economie en ecologie. Om die in samenhang uit te voeren én te zorgen dat ze elkaar versterken, is een mooie uitdaging.”
Lies Dekker
Projectleider
Meer informatie
Ga naar www.waterdunen.com
Bekijk de film

Noord-Holland werkt aan Agenda Groen Natuur verbeteren ondanks
minder geld

Noord-Holland verbetert natuur met minder budget

Uitvoering van natuurbeleid is sinds 2011 een taak van de provincie. Een logische taak: de realisatie van het natuurbeleid vraagt om een gebiedsgerichte aanpak, over gemeentegrenzen heen. Het is niet altijd gemakkelijk om verschillende partijen op één lijn te krijgen. Maar investeren in goede relaties, zoals in Noord-Holland gebeurt, leidt tot tevreden partners en succes in de uitvoering.

Groene agenda krijgt steun van heel Noord-Holland

Agenda Groen is het plan voor groenontwikkeling en bescherming van de natuur in Noord-Holland. In het voorjaar van 2013 is de agenda door de Provinciale Staten van Noord-Holland vastgesteld. Alle betrokken partners, zoals natuur-, recreatie- en landbouworganisaties, waterschappen en gemeenten hebben zich achter de agenda geschaard. Daarmee is Agenda Groen een mooi voorbeeld van hoe de provincie oog kan hebben voor diverse belangen.

Bijdrage van de provincie

Aanleiding voor het opstellen van de Agenda Groen was de decentralisatie van het natuur-, recreatie- en landschapsbeleid. Eind 2011 hebben het Rijk en de provincies hierover overeenstemming bereikt. Provincies werden verantwoordelijk voor natuurontwikkeling en –beheer. Het accent ligt op het opstellen van natuurbeleid in plaats van op de uitvoering ervan. Provincies krijgen hiervoor minder geld dan dat eerst voor dezelfde taken beschikbaar was. Daarom moeten zij samen met betrokken partijen kijken hoe zij met minder geld toch zoveel mogelijk ‘groen’ kunnen realiseren.

Alle betrokkenen meekrijgen

Gerben Biermann, plaatsvervangend sectormanager Natuur, Recreatie en Landschap van de provincie Noord-Holland, legt uit: “De Agenda Groen beschrijft de nieuwe koers voor het groene beleidsveld in Noord-Holland. Samen met alle betrokken partijen hebben we de nieuwe situatie besproken in twee conferenties. Verschillende belangenorganisaties – de zogenaamde ‘Partners in het veld’ – hebben vervolgens een gezamenlijk advies uitgebracht. Dit vormde de basis voor het opstellen van de Agenda Groen. De samenwerking heeft geleid tot een stuk dat bijna unaniem is aangenomen in de Provinciale Staten en waar alle partners achter staan, van bewoners en private partijen tot maatschappelijke organisaties en andere overheden.”

Van kwantiteit naar kwaliteit

Vanwege de bezuinigingen verlegde de provincie de koers van kwantiteit naar kwaliteit. Biermann: “We hebben goed gekeken naar wat we nu écht belangrijk vinden. Dat bleek uiteindelijk het voltooien van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Het Natuurnetwerk – voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) – is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Sinds 2014 zijn de provincies in plaats van het Rijk verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland. De provincies hebben met het Rijk afgesproken om tot 2027 circa 80.000 hectare natuur in te richten. Dat staat in het Natuurpact, een akkoord van september 2013 tussen het ministerie van Economische Zaken en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
(tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland) in Noord-Holland te zijn. Daarop willen we niet beknibbelen. We hebben daarnaast de oorspronkelijke koopplicht hersteld: als boeren land hebben in de EHS, zullen we hun grond altijd kopen tegen een eerlijke prijs, zodat zij ergens anders een nieuw bedrijf kunnen starten. Zo proberen we de balans tussen natuur en agrarisch land te behouden. Provinciale Staten hebben na de rijksbezuinigingen besloten hiervoor ongeveer 16 miljoen euro per jaar vrij te maken.”

Minder regels

De bezuinigingen die de aanleiding vormden voor Agenda Groen heeft de provincie ook aangegrepen om regelgeving in te perken en overzichtelijk te maken. “We zijn goed met de bezem door de regels, beleid en subsidieregelingen gegaan. Een mooi voorbeeld van de nieuwe koers van Noord-Holland is de kerngebiedenbenadering: méér doen in minder gebieden. Dat betekent soms ook keuzes maken waar niet iedereen blij mee is. De subsidie voor weidevogelbescherming wordt bijvoorbeeld beperkt tot gebieden waar levensvatbare populaties zitten. Ook het opheffen van de Dienst Landelijk Gebied is een voorbeeld van efficiënter werken. Deze dienst beschikte over veel kennis, die nu bij de provincies wordt ondergebracht. Ik weet zeker dat dat veel effectiever werkt.”

Focus op biodiversiteit

Een andere verandering in Noord-Holland is dat de provincie nu meer aandacht heeft voor het onderwerp biodiversiteit. Biermann: “Vroeger waren provincies uitvoerder van rijksbeleid. Nu kijken we niet alleen naar het ‘hoe’ maar ook naar het ‘waarom’ van wat we doen. Hoe gaat het met de biodiversiteit in de provincie? Hoe kunnen we combinaties maken tussen natuur en de stad? Natuur en de grote wateren? Natuur en landbouw? Een heel verfrissende benadering! Minder focus op cijfertjes, meer op samenwerking met gemeenten en partners uit het veld.”

Programma Groen

Uit de Agenda Groen vloeit het meerjarig uitvoeringsprogramma Programma Groen (PG) voort. In dit programma staan alle projecten benoemd die op financiering van de provincie kunnen rekenen en welke 'groene' subsidieregelingen de provincie openstelt. Zie: Programma Groen 2015-2019

“Ik ben trots op de goede samenwerking met alle partners in het veld bij het opstellen van deze Agenda Groen. Samen gaan we de komende jaren zorgen voor aantrekkelijk en toegankelijk groen op de kaart van Noord-Holland. Dat is niet alleen goed voor dieren en planten, maar draagt ook bij aan een gunstig vestigingsklimaat in onze provincie.”
Jaap Bond
Gedeputeerde
Meer informatie
Ga naar www.noord-holland.nl

Noord Brabant verbindt natuurgebieden Een eind aan de versnippering

Noord-Brabant investeert in natuurbruggen voor dieren en planten

Uitvoering van natuurbeleid is sinds kort een taak van de provincie. Een logische taak: de realisatie van het natuurbeleid vraagt om een gebiedsgerichte aanpak die vaak verder gaat dan gemeentegrenzen. De provincie houdt daarbij in het oog dat verschillende belangen elkaar niet tegenwerken. Maatregelen voor verkeersveiligheid kunnen echter prima samengaan met een verbetering van de natuurkwaliteit.

Natuurbruggen in Noord-Brabant

Neem bijvoorbeeld de aanleg van natuurbruggen in Noord-Brabant. In deze provincie bevinden zich diverse natuurgebieden en het is belangrijk die zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. Daardoor kunnen dieren zich vrij door het gebied bewegen. Ook planten krijgen zo meer de ruimte. Daarnaast verbeteren natuurbruggen de verkeersveiligheid in de directe omgeving, omdat er minder aanrijdingen met dieren plaatsvinden. In 2014 zijn vier natuurbruggen opgeleverd, waarmee het totaal op zes komt. Momenteel wordt gewerkt aan een zevende natuurbrug.

Belang van natuur

Gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie en handhaving) is enthousiast over de rol van de provincie bij de realisatie van de natuurbruggen: “Goede natuurkwaliteit is zeer belangrijk voor de provincie. Niet alleen omwille van de dieren en planten, maar ook voor de aantrekkingskracht van de provincie. En natuurlijk voor de 2,5 miljoen Brabanders zelf. Natuurbeleving is de meest gebruikte vorm van recreatie.”

Rol van de provincie

De vier in 2014 opgeleverde natuurbruggen en de nieuwe die nog gebouwd wordt, kosten in totaal ongeveer € 25 miljoen euro, waarvan de provincie € 10 miljoen voor haar rekening neemt. Van den Hout: “Hoeveel geld vind je een mooie, gevarieerde natuur in Brabant waard? Wij hebben er met z’n allen voor gezorgd dat de natuur versnipperd is geraakt, waardoor flora en fauna in het nauw zijn gekomen. Dus nemen we nu de verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen.” De provincie was opdrachtgever voor de natuurbruggen en heeft in overleg met veldpartijen en ecologen bepaald waar de bruggen moesten komen. De uitvoering is gedelegeerd aan de markt.

Genen uitwisselen

Tal van diersoorten maken inmiddels gebruik van de natuurbruggen. Dat blijkt uit pootafdrukken van dieren en uit camerabeelden. Dankzij natuurbruggen ontstaat uitwisseling tussen soorten aan beide zijden van de weg. Gerard Traa van het Brabants Landschap legt uit: “Als je in Nederland natuur op hoog niveau wilt behouden, moet je natuurgebieden aan elkaar koppelen. Daardoor kunnen dieren en planten genen uitwisselen en dat is voor de reproductie heel belangrijk. De levensvatbaarheid van de populaties neemt door de uitwisseling toe.” Over enkele jaren wordt aan beide kanten van de natuurbruggen DNA genomen van de dieren, om te na te gaan of dieren zich ook gemengd hebben.

“We hebben de investeringen kritisch overwogen. Alle natuurbruggen zijn noodzakelijke, vitale verbindingen op zorgvuldig gekozen sleutelplekken in de natuur. We hebben de afgelopen jaren al veel gedaan om natuurgebieden te verbeteren en te vergroten. De aanleg van de natuurbruggen is wat dat betreft de kroon op ons werk.”

Johan van den Hout
Gedeputeerde

Natuur verbinden in Nederland

De natuurbruggen in Noord-Brabant dragen bij aan de voltooiing van het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Het Natuurnetwerk is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Vanaf 2014 zijn de provincies in plaats van het Rijk verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland. De provincies hebben met het Rijk afgesproken om tot 2027 circa 80.000 hectare natuur in te richten. Dat staat in het Natuurpact, een akkoord van september 2013 tussen het ministerie van Economische Zaken en het Interprovinciaal Overleg (IPO).
Meer informatie

Meer over dit project: Meer informatie, Facebook Natuurbruggen, Video

Noord-Holland verbetert kustgebied Natuur en recreatie profiteren mee van versterking zeewering

Slim combineren van belangen

Uitvoering van natuurbeleid is sinds 2011 een provincietaak. Vaak gaat dit gepaard met het betrekken van bewoners en andere belanghebbenden en het zo goed mogelijk combineren van de diverse belangen. En het verbeteren van natuur en recreatie sluit vaak prima aan op andere maatregelen. Zoals het versterken van de kust.

Dat laatste is het geval in de kop van Noord-Holland. De bekende Hondsbossche en Pettemer Zeewering – die voornamelijk bestonden uit dijken - voldeden niet meer aan de jongste veiligheidseisen. Om te zorgen dat de 1,2 miljoen bewoners in het gebied achter die dijk ook de komende vijftig jaar droge voeten houden, is de kust hier weer ‘op kracht’ gebracht. In plaats van het verbreden en verhogen van beide dijken is gekozen voor kustversterking met zand. Liefst 36 miljoen kubieke meter zand was nodig voor de aanleg van een nieuw strand en een nieuwe duinenrij. Dit is niet alleen een veel natuurlijkere oplossing dan versterking van de bestaande dijken met klei; het biedt ook heel veel kansen voor betere natuur en meer recreatiemogelijkheden.

Grootschalige verbetering

Provincie Noord-Holland, de gemeenten Den Helder, Schagen en Bergen, Rijkswaterstaat West Nederland Noord en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier grepen deze kans aan voor een grootschalige gebiedsverbetering, onder de noemer Kust op Kracht. Zo zijn er natuurgebieden aangelegd, dorpspleinen opgeknapt, wandel- en fietsroutes door de duinen en door het bollengebied in het achterland aangelegd en strandovergangen verbeterd. Ook ondernemers, natuurbeschermingsorganisaties en agrariërs kwamen met voorstellen om de recreatiemogelijkheden in dit gebied te vergroten en de natuur meer ruimte te geven. Zo ontstond bijvoorbeeld het idee om een lagune aan te leggen: een lange strook laag water in de lengte van het strand, die niet alleen ideaal is voor kinderen om in te spelen, maar ook bij zeehonden erg geliefd. Tot eind 2018 worden er projecten uitgevoerd.

Meedenken en meepraten kenmerkend voor aanpak

Inwoners, ondernemers en belangenorganisaties zijn al in een vroeg stadium gevraagd om mee te denken over verschillende manieren om de kust niet alleen weer sterk en veilig, maar ook mooier, natuurvriendelijker en functioneler te maken. Alle voor en nadelen van manieren van verbetering kwamen daarbij aan bod. De meerderheid koos voor een versterking met duinen en een strand vóór de bestaande zeewering.

Ook een adviesgroep dacht gedurende het hele project mee. Deze bestond uit een vertegenwoordiging van diverse belanghebbenden uit de regio, zoals bewoners, ondernemers, surfers, strandexploitanten, natuurorganisaties, dorpsraden en gemeenten. De adviesgroep gaf de opdrachtgever goede raad en zorgde dat er goede afspraken met aannemers kwamen over het beperken van hinder voor omwonenden en bedrijven tijdens de uitvoering.

Opdrachtgevers Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier laten op de ‘Kust op Kracht-site’ weten: We hechten veel waarde aan de wensen vanuit de omgeving. We konden niet alle wensen meenemen als eis voor de aannemer, maar we hebben hier wel zo veel mogelijk rekening mee gehouden. De afweging was een lastige puzzel, omdat we te maken hebben met vele – soms tegenstrijdige - belangen. De eisen voor veiligheid staan daarbij wel bovenaan in de prioriteitenlijst.

Naast eisen óók ruimte voor ideeën

Om te zorgen dat belanghebbenden zouden krijgen wat ze willen is op basis van de verschillende wensen een Programma van Eisen opgesteld. Hierin staan de voorschriften waaraan de aannemer zich moet houden. Onder meer waren eisen opgenomen voor de wettelijke veiligheid, voor het strand dat tijdens de werkzaamheden in het zomerseizoen toegankelijk moet blijven en voor het soort zand dat gebruikt wordt voor de versterking.

Maar niet álles werd voorgeschreven. Zo werd in het kader van de aanbesteding van het werk ook aan de aannemers die het werk wilden uitvoeren gevraagd met goede suggesties te komen. Dat leverde tal van creatieve ideeën op en ook diverse vernieuwende technieken voor de uitvoering. Deze benadering is bij kustversterkingen in Nederland nog niet eerder op deze schaal toegepast. Het winnende ontwerp was van aannemerscombinatie Van Oord-Boskalis. Die bood naast een veilige kust de meeste meerwaarde voor de omgeving.

Wat houdt de gebiedsverbetering zoal in?


Investeren in natuur
Aan de landzijde van de kustbescherming zijn nieuwe natuurgebieden aangelegd voor kustvogels zoals de scholekster, wintertaling, dwerggans en de grote stern. Omdat het water zo dicht achter de duinen licht brak is, groeien er ook bijzondere planten. De Zandpolder, gelegen ten noorden van Callantsoog, is een mooi voorbeeld van zo’n nieuw natuurgebied.
Broedplekken en uitkijkpunten
Landschap Noord-Holland heeft in de Zandpolder de bovenlaag van het oude bollenland afgegraven. Het gebied bestaat nu uit zand, randjes met slik en ondiepe plasjes. Ook brachten ze wormenrijke grond aan. De wormen dienen als voedsel voor vogels. Schelpenbanken zijn aangelegd om visdiefjes, kluten en plevieren een broedplek te gunnen. Vanaf de paden en nieuwe vogel-uitkijkpunten kunnen de bezoekers hiervan genieten.
Dorpspleinen
De gemeente Schagen knapte de dorpspleinen in Callantsoog en Petten op. De provincie verleende subsidie voor het aanpassen van de strandtrap nabij het dorpsplein in Callantsoog. Ook voor het opknappen van het dorpsplein in Petten leverde de provincie een financiële bijdrage. De gemeente wil met een nieuwe inrichting van dit dorpsplein de leefbaarheid in Petten verbeteren.
Wandelen en fietsen
Parallel aan de Hondsbossche en Pettemer Zeewering is een - door de provincie gefinancierd - breed fietspad aangelegd over de nieuwe duinen. Bewoners en toeristen kunnen zo al fietsend genieten van een schitterend uitzicht op duinen, strand en zee. Een nieuwe wandelroute voert deels door de Harger- en Pettemerpolder, over prachtige oude dijkjes. Tussen Camperduin en Hargen komt er een nieuw wandel- en fietspad. In de omgeving van Tulpenland zijn wandel- en fietsroutes aangelegd door de bollenvelden.
Strandopgangen, nieuwe borden en uitkijkpunten
Verouderde borden bij de strandopgangen tussen Den Helder en Callantsoog zijn vervangen. Op meerdere plekken zijn uitkijkpunten gemaakt, zoals bij de strandopgang Kiefteglop aan de zuidzijde van Callantsoog. Op een natuurlijke duintop heeft men hier vanaf een houten plateau een goed uitzicht over zee en over het natuurgebied Het Zwanenwater.
Betere faciliteiten
Ondernemers investeren rondom het strand in toeristische voorzieningen. Er komen sportfaciliteiten, openbare douches en fietsenstallingen mét oplaadpunten voor elektrische fietsen. Daarnaast komen er betere voorzieningen voor mindervaliden. Een aantal ondernemers ontvangt cofinanciering van de provincie voor deze nieuwe plannen.
Meer informatie over de 25 projecten langs de kust om de inrichting van het gebied te verbeteren.

Voortgang volgen via website

Sinds 2013 is er een speciale ‘Kust op Kracht website’. Alle plannen, planningen en achtergronden over het project zijn er te vinden. Zelfs was er te achterhalen welke schepen op enig moment voor de kust lagen om zand op te spuiten. En daarnaast: foto’s en video’s van bezoekers die het leuk vinden de voortgang in beeld te brengen en te delen met anderen. De omgeving werd ook via online kanalen zoals Twitter op de hoogte gehouden. Dat zorgde weer voor een grote betrokkenheid.

Flinke stap vooruit

Inmiddels is een groot deel van de kustversterking én verbetering klaar. Het resultaat mag er zijn: een breed strand, nieuwe duinen en verbeterde strandopgangen, uitkijkposten, nieuwe natuurgebieden en fietsroutes trekken veel recreanten aan. En dat is weer plezierig voor de ondernemers in het gebied, zoals de strandtenthouders. Tegelijk voldoet de Hondbossche en Pettemer Zeewering weer helemaal aan de veiligheidseisen. De kop van Noord-Holland heeft dankzij dit Kust op Kracht-project onder regie van de provincie op meerdere fronten een flinke stap vooruit gemaakt. Totaal ging het daarbij om een investering van ruim 20 miljoen euro, waarvan de provincie 12 miljoen voor haar rekening nam.

“De kust is altijd in beweging. We kijken niet alleen naar veiligheid, maar ook naar de ruimtelijke kwaliteit. We maken de kustregio nóg aantrekkelijker voor de inwoners en de toeristen, en geven zo een impuls aan de regionale economie.”

Cees Loggen
Gedeputeerde
Meer informatie op www.kustopkracht.nl

Terug naar de overzichtskaart

live!